İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk 
0553 351 62 23 iletisim@bilgichukuk.com

İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk


2017-11-05 / Ezgi Merve BİLGİC

Paylaş Paylaş Paylaş

25.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca işçi ve işveren alacağı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı yani zorunlu yol olarak kabul edildi.

Bu düzenleme ile dava şartı olarak arabuluculuk kurumu ilk kez hukukumuza girmiş ve dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmıştır.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca “ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”

Bu düzenleme ile işçinin kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işverenin de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu hale gelmiştir.

Arabuluculuk yolunun denenmesinden sonra dava açmak isteyen davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Ancak bu düzenlemede dikkat edilmesi gereken husus, bu düzenlemenin yalnızca işçi ve işveren alacağı ve işe iade talepli açılan davalarda uygulanacağıdır. 7036 Sayılı Kanunun 3/3. Maddesine göre “iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında” söz konusu düzenleme uygulanamayacaktır.

İş Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile bildirimden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle iş mahkemesinde dava açabilirdi. Yapılan bu değişiklik uyarınca işçi bildirimden itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvuracaktır. Arabuluculuk faaliyeti kapsamında anlaşmaya varılamaması halinde işçi, iş mahkemesinde dava açabilir. Ancak bu davayı açma süresinin “Son Tutanağın Düzenlendiği Tarihten İtibaren 2 Hafta” olduğu unutulmamalıdır.

7036 Sayılı Kanunun 24/5 maddesi uyarınca taraflarca arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Zorunlu arabuluculuk ve zamanaşımı da dahil olmak üzere getirilen değişiklikler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer. Derdest olan dava dosyaları bakımından zorunlu arabuluculuğa başvurulmamış olması dava şartı olarak aranmaz.


Daha detaylı bilgi almak için:

0553 351 62 23

Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:28 Kat:2 Daire:3 Silivri / İstanbul

Avukat Ezgi Merve Bilgiç


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

''Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve Bilgiç'e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu  (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.''

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

 


© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.