Aile Hukuku Blogu

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması) Nedir?

Şiddetli geçimsizlik veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma sebepleri arasındadır. Eski Medeni Kanun’da bu boşanma sebebinin adı şiddetli geçimsizlik idi. Yeni Medeni Kanun ile bu boşanma sebebinin ismi evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak değiştirilmiştir. Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin devamının eşlerden biri veya her ikisi için de çekilmez hale gelmesi ve devamının mümkün olmamasını ifade eder. Evliliğin devam etmesi taraflar veya müşterek çocuklar için yarar sağlamıyorsa taraflar şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilir.

Şiddetli geçimsizlik her ne kadar kanunda genel bir boşanma sebebi olarak sayılsa da, hangi davranışların şiddetli geçimsizlik oluşturacağı sayılmamıştır. Bu hususta hakim, boşanma davası sırasında somut olayın özelliklerine göre durumu değerlendirecek ve tarafların mahkeme huzuruna sundukları iddia ve savunmaları göz önüne alarak evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığına kanaat getirecektir. Şayet mahkeme önüne sunulan iddialar, hakimde evlilik birliğinin temelin sarsıldığı yönünde görüş oluşturmaz ise şiddetli geçimsizlik boşanma davası reddedilecektir.

Evlilik Birliğini Temelinden Sarsan (Şiddetli Geçimsizliğe Neden Olan) Davranışlar Nelerdir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması Türk Medeni Kanunu’nda genel bir boşanma sebebi olarak sayılmış ancak buna neden olacak davranışlar tek tek sayılmamıştır. Bu davranışlar hem somut olayın özelliklerine göre, örf ve adetlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle hangi davranışların evlilik birliğini temelinden sarstığı Yargıtay kararlarıyla şekillenmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre evlilik birliğini temelinden sarsan davranışlara örnek olarak aşağıdaki davranışlar gösterilebilir.

-Eşin dış görünüşüyle dalga geçilmesi

-Eşin toplum içerisinde küçük düşürülmesi

-Eşe karşı şiddet uygulanması, eziyet edilmesi

-Evlilik birliğinden doğan sorumlulukların yerine getirilmemesi

-Güven sarsıcı davranışlarda bulunulması

-Eşe karşı sürekli hakaret edilmesi

-Eşin sürekli alkol kullanarak ev içerisinde huzursuzluk çıkarması. Bu sayılanlar yalnızca örnek niteliğinde olup, birçok neden eklenebilir.Dolayısıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası konusunda önemli olan husus ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğidir.

Şiddetli Geçimsizliğe Neden Olan Olaylar Nelerdir

Şiddetli Geçimsizliğe Neden Olan Olaylar Nelerdir?

Şiddetli geçimsizliğe neden olan olaylar daha önce de belirttiğimiz üzere Medeni Kanun’da tek tek sayılmamıştır. Ancak Yargıtay içtihatlarına en çok yansıyan ve meslek hayatımızda en sık karşılaştığımız olaylar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Zorla Cinsel İlişki Yaşamak:

Zorla cinsel ilişki yaşamak boşanma sebebi oluşturur. Evlilikte taraflardan birisinin zoruyla cinsel birliktelik yaşanması veya bir tarafın istemediği şekilde cinsel ilişki kurulması cinsel şiddet olarak değerlendirilir. Eşe karşı cinsel şiddet uygulanması evlilik birliğin temelinden sarsan bir boşanma sebebidir. Bunun yanında zorla cinsel ilişki yaşamak Türk Ceza Kanunu’ndaki cinsel saldırı suçuna da vücut verir ve zorlayan eşin hapis cezası alması sonucunu doğurur.

Mahrem Konuların İfşa Edilmesi:

Mahrem konuların isşa edilmesi yani üçüncü kişilere anlatılması bir boşanma sebebidir. Yargıtay, mahrem konuların aile büyüklerine anlatılmasını da kusur olarak kabul etmiş ve boşanma sebebi olduğunu belirtmiştir. Mahrem konuların üçüncü kişilere anlatılması diğer eş açısından küçük düşürücü davranış oluşturmaktadır.

Aşırı Borçlanmak:

Aşırı borçlanmak sıkça karşılaşılan boşanma sebeplerinden birisidir. Eşlerden birisinin aile ekonomisini düşünmeksizin aşırı borç altına girmesi ve ailesini zor duruma düşürmesi ekonomik şiddet olarak değerlendirilir ve evlilik birliğini temelinden sarsan bir boşanma sebebi olarak sayılır.

Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter) Bağımlılığı:

Sosyal medya bağımlılığı son zamanlarda en sık karşılaşılan boşanma sebeplerinden birisidir. Eşlerden birisi sosyal medya sitelerinde gereğinden fazla vakit geçirerek eşini ve çocuklarını ihmal ediyor ise ve bu durum ortak hayatı çekilmez hale getiriyorsa boşanma sebebi oluşturabilmektedir.

Eşin Dedikodusunu Yapmak ve Eşi Toplum Önünde Küçük Düşürmek:

Eşin dedikodusunu yapmak ve eşi toplum önünde küçük düşürmek boşanma sebebidir. Eşin çok kilolu veya çok zayıf olması nedeniyle dalga geçilmesi, eşe karşı sürekli hakaret edilmesi bu duruma örnek gösterilebilir.

Ağız, Ayak Kokusu ve Ter Kokmak:

Ağız, ayak kokusu ve ter kokmak Yargıtay içtihatlarına göre boşanma sebebi oluşturabilir. Eşlerden birisinin sürekli diğer eşi rahatsız edecek şekilde ter kokması, ağız ve ayak kokusunun bulunması bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Ancak burada en önemlisi kokunun nedeninin bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hastalığın bir tedavisinin bulunup bulunmadığı, eşin bu tedaviye olumlu bakıp bakmadığıdır.

Eşin Telefonunun Sürekli İzinsiz Karıştırılması:

Eşin telefonunun sürekli izinsiz karıştırılması boşanma sebebi oluşturur. Bu davranış ayrıca TCK anlamında da özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna vücut verebilir.

Aşırı Kıskançlık:

Aşırı kıskançlık durumunun evlilik birliği içerisinde söz konusu olması durumunda bu durumdan mağdur olan eş, aşırı kıskançlık hususunu mahkeme önünde ispatlayarak boşanma kararı verilmesini isteyebilir. Burada da en önemlisi olan nokta kıskançlık durumunun ortak hayatı çekilmez hale getirmesidir.

Eşe Karşı Fiziksel, Psikolojik veya Ekonomik Şiddet Uygulanması:

Eşe karşı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulanması boşanma sebebidir. Eşlerden birisini diğerine karşı fiziksel şiddet uygulaması, eşini dövmesi evlilik birliğini temelinden sarsar. Fiziksel şiddete ve dayağa maruz kalan eş bu durumu belgelemek için öncelikle hastaneden bir darp raporu almalıdır.

Eşe kötü muamelede bulunulması, hakaret edilmesi, rencide edilmesi psikolojik şiddet oluşturur ve boşanma sebebidir. Ayrıca kazanılan paradan diğer eşe verilmemesi, ailenin ve evin maddi ihtiyaçlarının aksatılması, eşe harçlık verilmemesi ekonomik şiddete neden olan olaylardır ve evlilik birliğini temelinden sarsarak boşanmaya neden olur.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davasını Kim Açar?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine ve ortak hayatın çekilmez hale geldiğine kanaat getiren eş tarafından açılır. Burada dava açan eşin tamamen kusurlu olması şart değildir. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilir.

Şiddetli geçimsizliğin mevcut olduğunu iddia eden eş boşanma davasında iddia ve delillerini mahkeme önüne sunarak bu geçimsizliği ispat etmeye çalışır. Yargılama aşamasında dinlenen tanıklar ve toplanan belgelerden ortak hayatın eşler açısından çekilmez hale geldiği kanaati oluşur ise mahkeme tarafların boşanmalarına karar verir. Ancak mahkeme önüne sunulan iddialar ispatlanamaz ise mahkemece şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası reddedilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası, boşanma sebepleri ve delillerini içeren dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve ayrıca yargılama harç ve giderlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile açılır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasını Kim Açabilir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasını, ortak hayatın çekilmez hale geldiğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia eden taraf veya taraflar açabilir. Dava açacak olan tarafın kusursuz olması gerekmez. Daha az kusurlu olan veya kusursuz olan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir.

Daha fazla kusurlu veya tam kusurlu eş dava açar ise bu dava mahkeme tarafından reddedilecektir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında kusurun ispatı nafaka ve tazminat konularında önem arz etmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Anlaşmalı Boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası bir çekişmeli boşanma davasıdır. Bu dava anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede boşanma şeklinde sona ermemektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında taraflar iddia ve savunmalarını mahkeme önünde ispat etmek zorundadırlar.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası yargılama sırasında anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir. Bunun için tarafların boşanmanın tüm fer’ilerinde anlaşmaları ve anlaştıkları hususları anlaşmalı boşanma protokolü ile mahkeme huzuruna sunmaları gerekmektedir. Mahkemenin tarafları bizzat dinleyerek özgür iradelerine kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile belirtilen hususları onaylamasının ardından boşanma kararı verir. Bu şekilde çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi gerçekleşmiş olur.

 

Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Bilgiç Hukuk Bürosu’na aittir ve yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler