Dilekçe Örnekleri

Takipsizlik (KYOK) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği *2022

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar diğer ismiyle takipsizlik kararı Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin mevcut olması durumunda verdiği karardır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda takipsizlik kararı olarak düzenlenmekteydi. Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda bu müessese kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak anılmaktadır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin diğer tüm ayrıntılara Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) yazımıdan ulaşabilirsiniz.

Soruşturma sonucunda şüpheli veya şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz yolu açıktır. Bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen mağdur, müşteki veya suçtan zarar gören kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edebilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

İtiraz, Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen takipsizlik kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle üst mercie başvurulması anlamına gelmektedir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara nasıl ve hangi sürede itiraz edileceği verilen takipsizlik kararında yer alır ve bu karar şüpheli ve zarar görene tebliğ edilir.

İtirazın nasıl yapılacağı CMK md.173’de belirlenmiştir. Buna göre suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği, itiraz edebilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz bir dilekçe ile yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilmelidir. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği kesin kararını verir.

İtiraz sonucunda Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek savcılık tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirtebilir. Ancak itiraz eden kişinin itiraz gerekçelerini haklı görmüş ise itirazı kabul ederek soruşturmanın genişletilmesinin isteyebileceği gibi savcılıkça iddianame düzenlenmesine de karar verebilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinde, şüpheliye ve suçtan zarar görene söz konusu takipsizlik kararı tebliğ edilir.  Suçtan zarar görenin karar kendisine tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer suçtan zarar gören süresi içerisinde itiraz hakkını kullanmazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşir.

Ancak suçtan zarar gören 15 gün içerisinde itiraz hakkını kullanır ve itiraz sonucunda sulh ceza hakimliğince reddedilirse takipsizlik kararı kesinleşmiş olur. Yani suçtan zarar görenin itiraz hakkını kullanmaması durumunda veya itiraz hakkını kullanıp da itirazın reddedilmesi durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşir.

Aşağıda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği diğer ismiyle Savcılık Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği sunulmuştur.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No      : 2022/…..

Müşteki                 : …. ….. (TC Kimlik No: ………..)

Vekili                    : Av. Ezgi Merve SAPMAZ
Alibey Mah. Turgut Özal Blv. No: 28/3 Silivri/İSTANBUL
Tel : 0553 351 62 23

Şüpheli                 : …. …………. (TC Kimlik No: ………..)

Konu                    : Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/….. Soruşturma, …/…/2022 tarih ve 2022/…….. Karar sayılı kararı ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımızın sunumudur.

Suç                      : Hırsızlık

Açıklamalar         :

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğumuz …/…/2022 tarihli şikayet dilekçemiz üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyamızda …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile CMK madde 172/1 gereği Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Şüpheli, mülkiyeti müvekkilimize ait olan gayrimenkule girmiş, ikametinde bulunan televizyon, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve çamaşır makinesini müvekkilimizin rızası dışında evden çıkartarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta dosya kapsamı içerisinde bulunan, müvekkilimizin ikametinden alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğüne dair rapor iddialarımızın doğruluğunu ispatlamaktadır.

Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira dosya içerisindeki somut deliller iddia makamınca görmezden gelinmiştir. Ayrıca şüphelinin müvekkilimize ait ikametgaha girdiğine dair tanık beyanları da iddiaların doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızin kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli  hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sonuç ve İstem      :

Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/….. Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Karara İtiraz Eden
Müşteki Vekili
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler