İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku, alacaklının alacağına kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan, cebri icra da dediğimiz bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) tahsili, kambiyo senetlerinin tahsili ve belgeye dayanan hatta herhangi bir yazılı belgeye dayanmayan alacakların cebri icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bu hukuk dalında hızlı ve pratik çözüm yolları sunan Bilgiç Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetleri şu şekilde örneklendirebiliriz:

 

  1. İcra ceza mahkemesinin görev alanına giren davalar
  2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
  3. İhtiyati hacze ilişkin talepler
  4. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri
  5. İhalenin feshi davası
  6. İcra takibine itiraz
  7. İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davası
  8. Menfi tespit davası
  9. İstirdat davası