Dilekçe Örnekleri

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrol, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 109 ve devamında düzenlenen bir koruma tedbiridir. Yürütülen soruşturmada veya kovuşturmada tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına mahkemece karar verilebilir. Ayrıca kanunda tutuklama yasağı öngörülen suçlar bakımından da adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. Adli kontrol tedbirinin uygulanması halinde hakim veya mahkeme, şüpheli veya sanığın kanunda belirlenen yükümlülüklerden bir veya birkaçına tabi tutulmasına karar verir.

Adli Kontrol Tedbirleri Nelerdir?

Adli kontrol yükümlülükleri kanunda sayılmıştır. Bunlar;

a) Yurt dışına çıkamamak.
b) Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
c) Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.
e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.
f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
g) Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek.
h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.
i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.
j) Konutunu terk etmemek.
k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Adli Kontrol Kararını Hangi Mercii Verir?

Adli kontrol kararını vermeye yetkili mercii soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hakimidir. Kovuşturma yani mahkeme aşamasında davanın esasını yürüten Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol kararını verir.

Adli Kontrol Tedbiri Nasıl Kaldırılır veya Değiştirilebilir?

Adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talep edilebilir. Buna göre adli kontrolün kaldırılması veya değiştirilmesini talep eden şüpheli ve sanığın talebi üzerine soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğince, kovuşturma aşamasında da yargılamayı yapan mahkemece Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından 5 gün içerisinde talep hakkında karar verilir. Adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talebi soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğinden, kovuşturma aşamasında esas yargılamayı yapan mahkemeye sunulur.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Adli kontrol kararına karşı itiraz yolu açıktır. Adli kontrol kararının şüpheli veya sanığın yüzüne okunması durumunda tefhim yani yüze okunma tarihinden, şüpheli veya sanığa tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmemesi durumunda adli kontrol tedbirleri kesinleşir. Ancak soruşturmanın her aşamasında adli kontrol tedbirinin kaldırılması talep edilebilir. Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

 

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

ÇORLU NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Sorgu No :2021/… Sorgu

Adli Kontrole İtiraz Eden
(Şüpheli)                          : ………… (TC:…….)  Silivri/İSTANBUL

Müdafi                            : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Konu                               : Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/2021 tarih ve 2021/… Sorgu numaralı adli kontrol tedbiri kararına ilişkin itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar                    :

Müdafii bulunduğum şüpheli hakkında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/… soruşturma sayılı dosyası kapsamında, Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından …/…/2021 tarih ve 2021/… sorgu sayılı kararıyla haftada bir gün imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu karar hukuka aykırı olup itirazen kaldırılarak, şüphelinin koşulsuz serbest bırakılması gerekmektedir. Şöyle ki;

Şüpheli gerek savcılıkta verdiği ifadesinde gerekse de sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda samimi bir şekilde beyanda bulunmuş ver gerçekleri anlatmıştır. Şüpheli hakkında suç unsurlarının oluşmadığı, soruşturmaya konu suçun şüpheli tarafından işlenmediği açıkça ortadadır.

Ayrıca şüphelinin yerleşim yeri sabit olup kaçma ihtimali bulunmamaktadır. Şüphelinin delilleri karartma tehlikesi de bulunmaması da göz önüne alındığında şüpheli hakkında hükmedilen haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğü müvekkilimizin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu sebeplerle şüpheli hakkında hürriyeti sınırlandıran bir tedbir olan imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri aşırı bir tedbir olup itirazen kaldırılmasını talep etme gereğimiz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem                 :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirinin İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve şüphelinin koşulsuz serbest bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şüpheli Müdafi
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Sıkça Sorulan Sorular

Sulh Ceza Hakimliği veya mahkemece hükmedilen adli kontrol tedbirine şüpheli tarafından uyulmaması durumunda durum mahkeme veya hakimliğe bildirilir ve mahkemece gerekir ise şüphelinin tutuklanmasına karar verilir.

Adli kontrolün ne zaman biteceği konusunda bir üst sınır belirlenmemiştir. Mevcut soruşturma veya kovuşturma aşamasında şüphelinin istemi ve resen tedbire gerek kalmadığı konusunda kanaat oluşması halinde adli kontrol tedbiri kaldırılabilir.

Kanunda Cumhuriyet savcısının adli kontrol tedbirini kendiliğinden kaldırabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay kararlarında tutukluluk halini kendiliğinden kaldırma yetkisi olan savcının adli kontrol tedbirini de kaldırma yetkisi olduğu belirtilmektedir.

Adli kontrolde hükmedilen imza atma yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda kişinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde bulunan dosyası kapatılarak durum savcılık veya mahkemeye bildirilir. Eğer imza atma yükümlülüğünün ihlali geçerli bir sebebe dayanıyor ise bu durumun savcılık veya mahkemeye dilekçe ile bildirilerek mazeretin sunulması ve adli kontrol tedbirinin devamının talep edilmesi gerekir. Aksi durumda hakimlik veya mahkemece kişinin tutuklanmasına karar verilebilir.

Adli kontrol tedbirinde geçirilen süreç cezadan düşmez. Mahsup olarak adlandırılan cezadan düşme, tutukluluk halinde söz konusu olur ve kişinin tutuklulukta geçirdiği süre aldığı cezadan mahsup edilir. Ancak adli kontrol tedbirinde geçen süre için böyle bir durum söz konusu olmamaktadır.

Şüpheli veya sanığın adli kontrol ile yüklenen yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesi yani tedbirleri ihlal etmesi durumunda adli kontrol tedbiri kaldırılarak, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birçok süre belirlenmiş olmasına rağmen adli kontrol tedbiri açısından azami bir sınır öngörülmemiştir. Adli kontrol tedbiri savcılık, mahkeme veya sulh ceza hakimliği tarafından kaldırılıncaya kadar devam etmektedir.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler