Ceza

Silahlı Terör Örgütü Fetö/Pdy Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü Nedir?

Silahlı terör örgütü kavramının tanımını yapabilmek için öncelikle örgüt kavramının unsurları üzerinde durmak gerekir. Örgütün ilk ve en önemli unsuru kişi unsurudur. Terör örgütü kavramının oluşabilmesi için üç veya daha fazla kişinin mevcut olması gerekir. Örgüt kavramının ikinci unsuru, örgüte mensup kişilerin bir suç işleme amacıyla bir araya gelmesidir. Silahlı terör örgütünün oluşabilmesi için illa ki suçun işlenmesi şart değildir. Önemli olan husus üyelerin suç işlemek amacıyla birleşmesidir. Yine örgüt kavramından bahsedebilmek için faaliyetlerin süreklilik arz etmesi gerekir. Kişilerin bir kereye mahsus suç işlemek amacıyla bir araya gelmeleri durumunda örgütten bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Örgüt kavramının son unsuru ise üyeler arasında gevşek de olsa bir hiyerarşik bağın bulunmasıdır.

Yukarıda sayılan dört unsuru taşıyan topluluk örgüt olarak tanımlanacak, örgütün terör faaliyetlerinde bulunmak amacıyla oluşması ve ayrıca silahlı durumda bulunması halinde de silahlı terör örgütü kavramı oluşacaktır.

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Nedir?

Silahlı terör örgütü üyeliği Yargıtay kararlarında; silahlı terör örgütünde bulunan hiyerarşik emre girerek, benimsediği örgüt amaçları doğrultusunda, kendi iradesinden vazgeçip iradesini örgüte terk eden, örgüte canlı, geçişken ve organik bağlılığı olan, kendisine verilen emir ve talimatları sorgulamaksızın yerine getirmeye hazır olan, çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gerektiren eylemleri icra eden kişi olarak tanımlanmıştır.

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Cezası Ne Kadardır?

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Cezası Ne Kadardır?

Silahlı terör örgütüne üye olma suçu TCK madde 314 de düzenlenmiştir. Buna göre silahlı örgüte üye olan kişi 5 yıldan 10 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak örgütün silahlı terör örgütü olması durumunda Terörle Mücadele Kanunu madde 5  gereğince verilecek ceza yarı oranında artırılır. Böylece silahlı terör örgütü üyeliği suçunda verilecek ceza 7,5 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır.

Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Kriterleri Nelerdir?

Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütü üyeliği kriterleri Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kabış ettiği Fetö/Pdy üyelik kriterleri şunlardır:

  • By-Lock isimli haberleşme programını kullanmak

By-Lock isimli haberleşme programının örgütsel amaçla kullanılması durumunda kesin delil niteliği taşıyacağı yüksek mahkeme kararlarında belirtilmiştir. Yine Yargıtay kararlarında ByLock haberleşme programının elde edilme biçiminin hukuka uygun olduğunu belirterek; sanığın kullandığı bylock programı içerisinde haberleşme içeriğine ulaşılamasa dahi, bu uygulamanın telefona indirilip kullanılmasının Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyeliği için yeterli olduğu belirtilmektedir.

Yüksek mahkeme kararlarında Bylock programının yalnızca örgüte mensup kişilerce cep telefonuna yüklenip kullanıldığı, tespit ve değerlendirme raporları alınmak suretiyle bu programı kullandığı tespit edilenlerin Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyesi sayılacakları belirtilmiştir. Programın haberleşme kayıtlarına ulaşılamaması durumunda, programı kullandığı tespit edilen kişinin yine de cezalandırılacağı belirtilmiştir. Zira Yargıtay’ın görüşünde görüşme içeriklerinin sanığın yönetici mi yoksa örgüt üyesi mi olduğunun tespitinin yapılacağı, Bylock programının cep telefonuna yüklenmesiyle örgüt üyeliği suçunun unsurlarının oluştuğu belirtilmektedir.

Bu görüşünün yanı sıra Yargıtay 16. Ceza Dairesi 25.06.2020 tarihli kararıyla görüşme içerikleri tespit edilen ve örgütsel bir görüşme yapmadığı sabit olan sanık hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçu için mahkumiyete yeterli delilin mevcut olmaması gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Fetö Bank Asya Hesabı Kullanmak

  • Banka Asya hesabı kullanmak

Banka Asya’da hesap açtırma ve bu hesabı kullanma nedeniyle birçok kişi göz altına alınmış, tutuklanmış ve hatta ceza almıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin son içtihatlarında Bank Asya’ya örgütün talimatıyla para yatıran kişi ile örgütten habersiz şekilde hesap açıp işlem yapan kişilerin ayrılması gerektiği vurgulanmıştır. Kararda Bank Asya’nın 22 Temmuz 2016 tarihine kadar yasal bir şekilde bankacılık faaliyetlerine devam ettiği belirtilmiş, Bank Asya’da açılan tüm hesapların ya da normal işlemlerin, banka hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu doğrultuda örgütsel faaliyet kapsamında olmayan durumlarda silahlı terör örgütü suçunun oluşmayacağına hükmetmiştir.

Ancak örgütsel faaliyet kapsamında, örgüte yardım amacıyla, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda Asya Bank’ın kullanılması durumunda silahlı terör örgütü suçunun unsurlarının oluşacağı ve ceza tesis edilmesi gerektiği de belirtilmiştir.

  • Fetö/Pdy terör örgütüne mensup kişilere ait evlerde, yurtlarda kalmak

Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün yapılanmasında insanların güvenini sağlamak amacıyla dini değerleri kullandığı gerek toplum içerisinde bilinmekte gerekse de yargı kararlarında belirtilmektedir. Kişinin örgütün faaliyeti kapsamında, hiyerarşik yapıya dahil bir şekilde, “abi” “abla” denilen mahrem imamlarının görevli bulunduğu evlerde veya yurtlarda kalması durumunda silahlı terör örgütü üyeliği suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Ancak burada Yargıtay’ın ve ilk derece mahkemelerinin aldığı ölçüt sanığın örgüte ait evde veya yurtta kalma zamanının 17 – 25 Aralık sürecinin öncesine mi sonrasına mı denk geldiğidir. Eğer kişinin bu evlerde veya yurtlarda kalması 17 – 25 Aralık süreci öncesine denk gelmekteyse ve bu süreçten sonra da örgütle bağlantı tamamen kesilmiş ise silahlı terör örgütü üyeliği için yeterli delil oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararları tesis edilmektedir. Ancak 17 – 25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağ devam etmiş ise bu durum sanık aleyhine değerlendirilerek ceza tesisi yapılmaktadır.

  • Örgüte ait eğitim kurumlarında eğitim – öğretim görmek

Kişilerin veya çocuklarının örgüte ait kurumlarda eğitim öğretim görmesi hususunda Yargıtay’ın son kararlarında 17 – 25 Aralık süreci öncesinde bu eğitim öğretimin görülmesi ve bu süreçten sonra sonlandırılması durumunda silahlı terör örgütü suçunun oluşmayacağı belirtilmektedir.

Yargıtay, kararında Fetö/Pdy terör örgütünün başta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığını ve toplumda da böyle algılandığını, daha sonradan suç örgütüne dönüştüğünü belirtmiştir. Kişilerin de topluluğun suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren sorumlu olacağını vurgulayan yüksek mahkeme kararlarına göre 17 – 25 Aralık süreci öncesinde bu kurumlarda eğitim görülmesi ve sonrasında bağın tamamen koparılması durumunda örgüt üyeliği suçu oluşmamaktadır.

  • Örgüte ait basın yayın organlarına abone olmak

Örgüte ait yayın organı olarak akla ilk gelen Zaman Gazetesi olmaktadır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk kararlarında Zaman gazetesi üyeliği “kanaati kuvvetlendiren delil” olarak kabul edilmekteydi.

Ancak 16. Ceza Dairesinin son kararlarında örgüte ait yayın organlarına abone olan herkesin örgüt üyesi kabul edilemeyeceği görüşü benimsenerek, yayın organına abone olan kişinin değil, abone yaptıran kişinin örgüt üyesi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bu konuda görüş değiştirerek örgüte ait yayın organlarına abone olma eyleminin kanaati kuvvetlendiren delil olarak benimsemekten vazgeçmiştir.

  • Fetö/Pdy terör örgütünün yapılandığı sendikalara üye olmak

Fetö/Pdy terör örgütüyle irtibatlı olan sendikalar örgütün talimatı doğrultusunda üye olunması durumunda bu eylem silahlı terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Şüphesiz ki burada en önemli husus sendikalara örgüt talimatı doğrultusunda üye olunmasıdır.

Yargıtay kararlarında örgütsel faaliyet kapsamında olmayan, örgüt talimatı olmadan sendikaya üye olunması durumunda sempati boyutunu aşan bir eylemin söz konusu olmadığı, silahlı terör örgütü üyeliğine yetecek delilin söz konusu olması durumunda beraat kararı verilebileceği belirtilmektedir. Ancak örgüt talimatı hususunun dosya kapsamında mevcut olması durumunda silahlı terör örgütü üyeliği suçunun sübuta erdiği kabul edilebilecektir.

  • Fetö/Pdy terör örgütü adına para toplamak ve yine örgüt adına bağışta bulunmak

Fetö/Pdy terör örgütü faaliyetleri kapsamında para toplanması durumunda kişinin  eyleminin silahlı terör örgütü üyeliği veya silahlı terör örgütü yöneticiliği kapsamında değerlendirilebileceği konusunda şüphe söz konusu değildir. Ancak örgüt adına “himmet” adı altında bağışta bulunma hususunda Yargıtay son kararlarında kişinin örgüt faaliyeti kapsamında bağış yaptığının dosya kapsamında sabit olmaması ve başka dini tarikatlara da bağış yapıldığının dosya kapsamında delillerle ispatlanması durumunda silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezaya hükmedilmeyeceğini belirtmektedir.

  • Fetö/Pdy terör örgütü tarafından yönetilen sohbetlere, toplantılara katılmak

Örgüt tarafından yönetilen sohbet ve toplantılara katılma hususunda Yargıtay yine ayrımda bulunmaktadır. Buna göre örgütsel faaliyet çerçevesinde toplantı düzenlemek ve bu toplantıya katılmak durumunda hareket silahlı terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak kişilerin toplantılara örgütsel bir faaliyet olmadan, hiyerarşik yapının dışında katılması ve bu katılmaların da 17 – 25 Aralık sürecinden önceye denk gelmesi durumunda sempatiyi aşan durumunda söz konusu olmadığı ve örgüt üyeliğine yeterli kanaatin oluşmadığı belirtilmektedir.

  • Örgütün haberleşmesinde kullanılan ankesörlü telefondan emir talimat almak.

Örgütün özellikle asker şahıslara vereceği emir ve talimatları deşifre olmamak amacıyla büfe/ankesörlü telefon üzerinden gerçekleştirdiği yargı kararlarında belirtilmiştir. Özellikle asker şahısların ankesörlü telefon üzerinden örgütsel görüşmeler gerçekleştirmesi ve örgüt yöneticilerinden emir talimat alması durumunda silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyet kararı verilmesi söz konusu olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiye Fetö davalarında ankesörlü telefon kriterleri konulu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Türk Ceza Kanununa göre silahlı terör örgütüne üye olma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

Ancak örgütün işlediği suçlar ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiriyor ise bu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan kişinin yargılanacağı görevli mahkeme de Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır. Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün gerçekleştirdiği faaliyet ağır ceza mahkemesinde yargılamayı gerektiren suç olduğundan Fetö/Pdy üyeliği suçunda da görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Fetö/Pdy Etkin Pişmanlık

Fetö/Pdy Örgüt Üyeliğinde Etkin Pişmanlık

Fetö davalarında etkin pişmanlık hususu TCK madde 221 de düzenlenmiştir. Kanun metni etkin pişmanlık konusunda ikili ayrım yapmaktadır.

Eğer kişi hakkında halihazırda bir soruşturma yokken ya da soruşturmaya veya kovuşturma olmasına rağmen henüz haberi mevcut değilken kişinin kendisinin gidip adli makamlara teslim olması ve örgüt hakkında esaslı bilgiler vermesi durumunda hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kişi hakkında Fetö/Pdy üyeliği suçundan soruşturma başladıktan, kişi ifadeye çağırıldıktan, yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra örgüt hakkında işe yarar esaslı bilgi vermesi durumunda mahkemece verilecek ceza 1/3 den 3/4 e kadar indirilir.

Fetö/Pdy Davalarında HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Verilir Mi?

Belirtildiği üzere Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyeliği suçunda verilecek hapis cezası 7,5 ile 15 yıl arasındadır. Normal şartlarda cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında Hagb karar verilmesi mümkün olmayacaktır.

Ancak yapılan yargılamada cezanın alt sınırdan hükmedilmesi, kişinin etkin pişmanlık müessesesinden yararlanması ve mahkemenin indirim oranını 3/4 olarak belirlemesi, kişinin tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkeme kanaat oluşması nedeniyle 1/6 indirim yapılması durumunda verilecek ceza 2 yılın altına düşeceğinden Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyeliğinden mahkum olan kişinin cezasında HAGB verilmesi mümkün hale gelecektir. Kişi, hakkında verilen HAGB kararına da itiraz edebilir. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği yazımızdan yardım alabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler