Dilekçe Örnekleri

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi *2022

Deport Kararı Nedir?

Deport, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edilmesini gerektiren bir fiil gerçekleştirmesi durumunda hakkında verilen sınırdışı kararıdır. Eğer hakkında deport kararı verilen yabancı uyruklu kişi süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse yani deport kararına karşı iptal davası açmazsa hakkında verilen sınırdışı kararı hüküm doğurmaya başlar ve yabancı uyruklu kişi Türkiye’den sınırdışı edilerek gönderilir.

Deport Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Hakkında deport kararı tesis edilen yabancı uyruklu kişi kararın kendisine tebliğ edilmesinden başlayarak 7 gün içerisinde idare mahkemesinde sınır dışı kararına itiraz yani deport kararına karşı iptal davası açması gerekir. Deport kararına itiraz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için Deport Kararına İtiraz isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Kanunla belirlenen 7 günlük itiraz süresi hak düşürücü bir süredir ve 7 gün içerisinde sınırdışı kararına karşı iptal davası açılmaz ise artık tekrar dava açılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu sebeple sürecin mutlaka bir deport avukatı ile takip edilmesi gerekmektedir.

Deport (Sınırdışı) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

 

İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ’NE

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir-

DAVACI                 : … (…Vatandaşı)
(Pasaport No:…)

VEKİLİ                   : Av.Ezgi Merve SAPMAZ
Alibey Mah. Turgut Özal Blv. No:28/3 Silivri/İstanbul
Tel : 0 (553) 351 62 23

DAVALI                 : Istanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü
KONU                   : Valilikçe tanzim edilen …/…/2022 tarihli …. sayılı sınır dışı etme kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde iptali isteminden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN
TEBLİĞ TARİHİ     : …/…/2022

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde giriş yapmıştır. Türkiye’de bakıcılık işi ile uğraşmaktadır. Müvekkilimiz …. isimli kişiye hiçbir şekilde hakaret ve tehdit etmemesine rağmen ceza dosyasında müşteki olarak bulunan kişi müvekkilimizin kendisine hakaret ettiğini ve tehdit ettiği yönünde şikayetçi olmuştur. Müvekkilimiz 3 gün karakolda kalmasının ardından Selimpaşa Geri Gönderme Merkezine getirilerek idari gözetim altına alınmış ve hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir.

Müvekkilimiz  …. isimli kişiye kesinlikle hakaret ve tehdit etmemiştir. Aksine müvekkilimiz … isimli kişi tarafından tehdit edilmiştir. Ayrıca müvekkilimiz hakaret ve tehdit suçunu işlemediğini karakolda verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir.

Buna rağmen müvekkilimiz 3 gün göz altında kalmış, ardından Selimpaşa Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış ve hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınırdışı kararı verilmesi insan hakkı ihlali oluşturmaktadır. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde tabiri caizse yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının da ihlalini oluşturur.

Müvekkilimizin … isimli kişiyi tehdit etmesi ve dolayısıyla kamu düzeni açısından tehdit oluşturması da mümkün değildir. Müvekkilimizin üzerine atılı suçlamayı kabul etmemekle birlikte böyle bir durumun olduğu düşünülse dahi hakaret suçunun kamu düzeni açısından tehdit oluşturabilmesi mümkün olmayacağı ve müvekkilimiz hakkında sınır dışı kararı tesis edilmesinde ve idari gözetim altına alınmasında herhangi bir yarar olmadığı da açıkça ortadadır

Öte yandan, müvekkilimizin …. ülkesinde bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Türkiye’de kazanç elde ederek …..’daki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple bütün bu hususlar da göz önüne alınarak müvekkilimiz hakkında sınır dışı edilmesi yönünde verilen kararın İPTALİNİ talep ederiz.

İnsan haklarına saygılı devletler, temel bireysel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen sınırdışı etme kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket ederler. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de sınırdışı etme kararı uygulanırken sınırdışı etmeye ilişkin temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da dikkate almak mecburiyeti söz konusudur.

Müvekkilimizin usulüne uygun bir şekilde Türkiye’ye girdiği açıktır. Dosya arasında her ne kadar …. isimli kişiye hakaret ettiği ve tehdit ettiği iddia edilse de böyle bir durum söz konusu değildir. Zira devam eden söz konusu soruşturmanın akıbetinin sorulması gerekmektedir. Hal böyle iken müvekkilimizin kamu düzeni için tehdit oluşturabilmesi mümkün değildir. Öte yandan tüm dosya kapsamında müvekkilimizin tehdit ve hakarette bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hakaret ve tehdit yönünden devam eden soruşturmanın akıbeti beklenmeden, müvekkilimizin suçlu olduğu henüz sabit değilken ve müvekkilimiz hakkında varsayımlara dayalı olarak hiçbir somut olgu mevcut değilken hukuka aykırı bir şekilde sınır etme kararı tanzim edilmiştir.

Öte yandan müvekkilin tam olarak hangi eylemleri ile kamu güvenliği, kamu düzeni veya kamu sağlığı için tehdit oluşturduğu da somut bir şekilde ortaya konamamıştır. Müvekkilin kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye sokan herhangi bir davranışı söz konusu değildir. Bununla birlikte müvekkilin yapılan sağlık muayenesinde kamu sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalık da tespit edilmemiştir. Hal böyle iken müvekkilimizin sınırdışı edilmesi hukuka aykırıdır. Ancak, müvekkil hakkında gerçeğe aykırı ve soyut bir isnada ve varsayıma dayanılarak idari işlem tesis edilmiştir. Bu idari işlem müvekkilimin mağduriyetine neden olmaktadır.

Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilimiz hiçbir ilgi ve alakası yokken hakaret ve tehditle suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunamadan hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen ../…/2021 tarihli …. sayılı sınır dışı etme kararının iptali amacıyla sayın mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Müvekkile ait Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilimizin kollukta verdiği ifadesi, Müvekkilimiz hakkında tehdit ve hakaret yönünden başlatılan soruşturma dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen ../…/2022 tarihli …. sayılı sınır dışı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, akabinde ilgili kararın iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av.EZGİ MERVE SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler