Dilekçe Örnekleri

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, İcra İflas Kanunu‘na göre alacaklının alacağını mahkeme kararına veya belgeye dayandırma zorunluluğunun bulunmadığı icra takibi türüdür. Mahkemenin hangi şekilde sonuçlandığını gösteren belgeye ilam denir. İlamsız icra takibi bu şekilde bir belgeye gerek kalmaksızın açılabilen icra takibidir.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Açılır?

İlamsız icra takibinin açılabilmesi için alacaklının alacağının para veya teminat olması gerekir. Alacaklının kanunda belirtilen şartlara uygun hazırlanmış takip talebini icra dairesine vermesi ve icra takip giderlerini icra dairesinin hesabına yatırması durumunda ilamsız icra takibi açılmış olur. İcra takibinin açılmasından itibaren 3 gün içerisinde icra dairesi bir ilamsız ödeme emri hazırlar ve bu ödeme emri borçluya tebliğ edilir.

İlamsız Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

İlamsız Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

İlamsız ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçlu, ilamsız ödeme emrine itiraz edebilir. Eğer 7 gün içerisinde ilamsız ödeme emrine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve alacaklı haciz aşamasına geçerek borçlunun malvarlığında haciz işlemi başlatır.

Borçlunun icra takibine itiraz etmesi ile icra takibi durur. Bu nedenle alacaklının takibin devamını sağlaması ve alacağını tahsil yoluna gidebilmesi için itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması davası açması gerekir. İlamsız ödeme emrine itiraz da iki nedenle yapılabilir. Bu nedenlerden ilki imzaya itiraz, diğer neden ise borca itirazdır.

İlamsız Ödeme Emrinde İmzaya İtiraz

İlamsız ödeme emrinde imzaya itiraz; alacaklının adi bir senede dayanarak icra takibi açması durumunda, senet altındaki imzanın borçluya ait olmaması durumunda yapılacak itirazdır. En önemlisi imzaya itirazın dilekçede mutlaka kesin ve açık bir şekilde belirtilmek durumundadır. Dolayısıyla imzaya itirazın kesin ve açık şekilde sunulmamış olması durumunda itiraz edilmemiş sayılır. Borçlunun imzaya itiraz etmesi durumunda eğer mevcutsa borca itiraz talebi de sunulabilir.

İlamsız Ödeme Emrinde Borca İtiraz

İlamsız ödeme emrinde borca itiraz; borçlu aleyhine başlatılan icra takibinde imzaya itiraz dışında itiraz sebeplerini sunmasıdır. Eğer başlatılan icra takibi aslında olmayan bir borç için başlatıldıysa, fazla faiz işletildiyse, vade yanlış belirtildiyse bunlar borca itiraz sebepleridir. Borçlu, icra takibi konusu borcun tamamına değil de bir kısmına da itiraz edebilir. Bu durumda kısmi itiraz ettiği kısmı yine açık ve kesin bir şekilde belirtmelidir.

Borçlu, kendisine gönderilen icra takibinde bir sebep belirtmek zorunda değildir, ancak ilamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ile sebep belirttiyse, daha sonra yapılacak yargılamada bu sebeplerle bağlıdır.

 

İLAMSIZ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dosya No                            :2022/… Esas

Ödeme Emrine İtiraz Eden: …….. (TC:…..) Adres: Silivri/İSTANBUL

Vekili                                   : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Alacaklı                               : ………

Konu                                 : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ve …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız ödeme emrine süre içerisinde itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar                       :

Müvekkilimiz …….. aleyhine, Müdürlüğünüzün 2022/… esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri müvekkilimize …/…/… tarihinde bizzat tebliğ edilmiştir. Müvekkilimizin alacaklı ………’ a herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı tarafından icra takibine konu yapılan borç, müvekkilimizce 3 ay önce alacaklıya ödenmiştir. Bu sebeple alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Ayrıca alacaklı yanca başlatılan icra takibine dayanak yapılan ve ödeme emrinin ekinde müvekkilimize tebliğ edilen belgedeki imza müvekkilimize ait değildir. İmzaya itirazımızı açık ve kesin bir şekilde bildiriyoruz.

İstem ve Sonuç                : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, müvekkilimiz aleyhine alacaklı yanca başlatılan icra takibi sonucu müvekkilimize gönderilen ilamsız ödeme emrine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde belirtilen asıl alacağa, faizine, tüm ferilerine ve ayrıca ödeme emrinin ekinde gönderilen belgede bulunan müvekkilimize ait imzaya itiraz ediyoruz. Söz konusu takibin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Diğer dilekçe örneklerimiz için Dilekçe Örnekleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler