Aile Hukuku Blogu

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Süresi ve Ücreti

Metin İçeriği

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için eşlerden birinin boşanma talepli dava dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılacak ise dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. Boşanma davasını açacak eş, belgelerini hazırladıktan sonra adliyede tevzi bürosuna başvurarak ve dava harcını ödeyerek dava açma işlemlerini gerçekleştirebilir. Gereken evrakları sıralarsak;

 • 2 nüsha dava dilekçesi,
 • Varsa eklenmek istenen belgeler,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Eğer anlaşmalı boşanma davası açılacaksa anlaşmalı boşanma protokolü gerekecektir.
 • Belgeler teslim edildikten ve dava harcı ödendikten sonra dava açılabilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmekte olup genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel Boşanma Sebebi Nedir?

Genel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda ismen düzenlemiş ancak bu kavrama tam olarak nelerin girdiği hâkimin takdirine bırakılmıştır. Genel boşanma sebeplerine örnek olarak güven sarsıcı davranışlar, geçimsizlik, hayata bakış anlamında farklılıklar, saygının ortadan kaldırılması gösterilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel boşanma sebepleri Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk ve Akıl Hastalığı’dır.

 • Zina – Aldatma Sebebine Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası (TMK m.161)

Zina, eşlerden birisinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak başkasıyla birliktelik yaşaması anlamına gelmektedir. Evli olan bir kadın ya da erkeğin karşı cinsten biri ile cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zinanın söz konusu olabilmesi için cinsel ilişkinin karşı cinsle yapılmış olması gerekir. Ayni cinsten kişilerle ilişkiye girmek zina sayılmaz. Eşlerden birinin kendi cinsiyetiyle yaşadığı cinsel ilişki zinaya sebebiyet vermemekle birlikte bu durumda diğer eş haysiyetsiz hayat sürme gerekçesi ile boşanma davası açabilir. Cinsel ilişkinin zina sayılması için bir kere gerçekleşmiş olması yeterlidir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı söz konusu olmamaktadır.

 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebine Dayalı Çekişmeli Boşanma   Davası (TMK m.162)

Hayata kast; bir eşin diğer eşin yaşam hakkına yönelik eylemler anlamına gelmektedir. Hayata kast sebebiyle açılacak boşanma davasında ceza mahkemesinin mahkumiyet hükmü aranmaz. Aile Mahkemesi boşanma kararı verebilir. Pek kötü veya onur kırıcı davranış; eşin bedensel ve ruhsal sağlığını tehlikeye düşürecek davranış, eşe yapılan kötü muameleler anlamını taşımaktadır.  Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle açılacak boşanma davalarında da, zinada olduğu gibi 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü süreler söz konusudur. Yine hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle eşini affeden diğer eşin dava hakkı söz konusu olmayacaktır.

 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebine Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası  (TMK m.163)

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu nedenlerden onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Bu özel boşanma sebebinde herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu olmayıp, boşanma davasının her zaman açılabilmesi mümkündür. Eşlerden birinin diğerini bu sebeplerden dolayı affetmiş olması boşanma davası açmasına engel teşkil etmeyecektir. Suç işleme sebebiyle boşanma davasında, hayata kast sebebiyle boşanma davasında olduğu gibi bir ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı aranmayacaktır.

 • Terk Sebebine Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası (TMK m.164)

Terk sebebine dayalı boşanma davasında; eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı ile evi terk eden eşe, en az dört ay geçtikten sonra ihtar çekilir. İhtarla beraber en az iki ay süre verilir ve ayrıca eşin eve dönebilmesi için gerekli koşullar sağlanır.  Türk Medeni Kanununa göre ihtar ancak hakim veya noter tarafından çekilmelidir. İhtar yapılmadan boşanma davasının açılması halinde ihtarı mahkeme kendisi yapacaktır. Terk sebebiyle boşanma davasında dikkat edilmesi gereken hususlar evin terk edilme nedeninin “evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme” olması ve fiili olarak evi terk eden eşin, haklı nedene dayanması durumunda geride kalan eşin terk etmiş sayılacağıdır.

 • Akıl Hastalığı Sebebine Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası (TMK m.165)

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, diğer eş için evliliğin çekilmez hale gelmesi gerekmektedir.

 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 4. Fıkrası özel bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme uyarınca herhangi bir sebeple açılmış olan boşanma davasının mahkemece reddine karar verilmesi ve verilen bu mahkeme kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren üç yıl geçmesine rağmen, müşterek hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve taraflardan herhangi birinin talebi üzerine boşanma kararı verilir. Bunun için boşanma davasının özel veya genel boşanma sebebine dayalı açılmasının bir önemi bulunmamaktadır. Tarafların geçici bir süreliğine ancak ortak hayatı yeniden kurma iradesi gütmeden bir araya gelmiş olmaları ortak hayatın yeniden kurulduğu anlamına gelmemektedir.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki türdür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların aralarında boşanmaya bağlı nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet ve malvarlığı paylaşımı gibi konularda anlaşarak bir protokol hazırladıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sona ermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ile ilgili konularda mutabakat sağlaması üzerine hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü ile dava dilekçesi hazırlamaları üzerine açılmaktadır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek diledikleri adliyede boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanma, herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesinde çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi eşlerden birinin yerleşim yeri veya birlikte oturdukları yerin bir önemi yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için tarafların en az 1 yıldan beri evli olmaları şartı aranmaktadır. Bu 1 yıllık sürenin başlangıcı tarafların resmi nikâhlarının kıyıldığı günden itibarendir. Taraflar evliliklerini ancak 1 yıl sürdürdükten sonra anlaşmalı boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma için gereken 1 yıllık süre şartından sonraki şart tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmesidir. Taraflar eğer anlaşmalı boşanmak istiyorsa, iki tarafında boşanmaya dair konularda anlaşma sağlaması gerekmektedir. Bu konular, varsa çocukların velayetinin kimde olacağı hususunda, boşanmadan sonra ödenecek nafaka miktarı hususunda ve maddi manevi tazminat talepleri ve sahip olunan tüm mal varlığı hususunda olmalıdır. Tarafların bu anlaşmalarını yazılı olarak bir protokole dökmesi ve imzalamaları gerekmektedir. Şartları sıralarsak,

 • 1 yıl evli kalma şartı,
 • Tarafların boşanmayı karşılıklı kabul etmesi şartı,
 • Tarafların boşanmaya dair konularda anlaşmış olması,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ve imzalama şartını gerçekleştiren taraflar anlaşma boşanma yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken tarafların karşılıklı haklarının korunması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar, internet üzerinden anlaşmalı boşanma protokolü örneği aratmakta ve bu şekilde imzalamaktadır. Hakim, anlaşmalı boşanma protokolüne göre boşanma kararını verecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünün profesyonel bir şekilde hazırlanarak boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarının bu protokolde düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle, tarafların internetten bulduğu anlaşmalı boşanma protokolü örneği ile açtıkları davada taraflar hak kaybına uğrayabilir. Örneğin, anlaşmalı boşanma protokolü örneğinde eş nafaka talebinden feragat ediyor ise, daha sonra açacağı dava ile de nafaka talep edemeyecektir. Taraflar hak kaybına uğramamak için bir boşanma avukatı aracılığıyla yardım almalıdır. En azından haklarını öğrenmek için bir boşanma avukatı aracılığıyla danışmanlık hizmeti alınması tarafların lehine olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenir Mi?

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenmektedir. Ancak, eşlerin nafaka talebi varsa bu talebin anlaşma protokolünde mutlaka yer alması gerekmektedir. Nafaka talebinin nafaka miktarı ile birlikte yazılması gerekir. Eğer, anlaşmalı boşanma protokolünde eşin nafaka talebinde bulunmadığına dair bir madde yer alıyorsa bu eş nafaka talebinden feragat etmiş sayılır. Bu şekilde feragat edilen nafakaya dair daha sonra dava açılarak nafaka talebinde bulunulamaz. Burada feragat edilen nafaka, eşler lehine hükmedilen yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eşin talep ettiği nafakadır. Yoksulluk nafakası, çocuklar lehine hükmedilen iştirak nafakasından farklıdır. Anlaşmalı boşanma davasında, iştirak nafakası talep edilmemiş dahi olsa daha sonra talep edilebilecektir. Anlaşmalı boşanma ile kabul edilen nafaka miktarı daha sonra ayrı bir dava olan nafakanın artırılması davası açılarak artırılabilir.

Boşanma davalarında, nafaka miktarının sınırı konusunda hukuki düzenleme yer almamaktadır. Nafaka ödeyecek olan kişinin ekonomik durumuna göre ve tarafların anlaşmasına göre nafaka miktarı belirlenebilir.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona eren bir davadır. Hakim taraflarca hazırlanan protokole göre tek celsede boşanma kararını verir. Bu süreç, 1 ila 2 ay arasında sürebilmektedir. Boşanma sonucunda nüfus kayıtlarının yenilenmesi de yaklaşık 1 ay sonra olmaktadır. Ancak bu süreler bir boşanma avukatı tutulması halinde kısaltılabilmekte, 1-2 haftalık süre içinde duruşma tarihi alınabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmaya dair; nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, malvarlığı, ev eşyaları gibi konularında tarafların uzlaşamaması halinde açılan davadır. Anlaşmalı boşanma gibi tek celsede sona ermemektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı şekilde boşanamayan taraflar, çekişmeli olarak boşanmak istiyorlarsa, taraflardan birinin dava dilekçesi hazırlaması sonucunda, iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Boşanma davasını açan kişi, dava dilekçesi ile birlikte dava harç ve giderlerini dee mahkeme veznesine peşin olarak yatırmak zorundadır. Dava harç ve giderleri yatırılmadan mahkemeye sadece boşanma dilekçesi verilmesi davanın görülmesini sağlamaz.

Eşim Boşanmak İstemese De Boşanabilir Miyim?

Karşı Taraf Boşanmak İstemese De Boşanabilir Miyim?

Taraflar, boşanma konusunda uzlaşamamış ise boşanmak isteyen eş çekişmeli boşanma davası açabilecektir. Dava açacak olan eş, boşanma sebeplerini içeren dava dilekçesini hazırlayarak mahkemeye başvuruda bulunmalıdır. Karşı taraf boşanmak istemese dahi, boşanma nedeni kanunda tanımlanmış nedenlerinden biri ise ve davacı eş bu nedene dayanmasındaki haklılığını ve karşı tarafın boşanmadaki kusurunu ispatlarsa hakim boşanma kararı verebilecektir. Boşanmak isteyen eş dava dilekçesindeki olayları ispatlamak için tanık dinletebilir veya başkaca belge ve delili varsa mahkemeye sunabilir.

Boşanmak istemeyen eş, karşı tarafın dayandığı boşanma sebebinde hiçbir kusuru olmadığını ispatladığı takdirde boşanma davası reddedilir. Davayı açan kişi, boşanmak istemeyen eşinin kusurunu ispatlayamazsa, mahkemenin boşanma kararı vermesi mümkün değildir.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekir Mi?

Boşanma davası açmak isteyen eşin, dava dilekçesinde somut bir boşanma sebebine yani bir gerekçeye dayanması gerekmektedir. Bu sebepler kanunda sayılmış genel veya özel sebeplerden biri olabilir. Yani, eşlerden biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanabileceği gibi; aldatma(zina), terk, hayata kast gibi özel nedenlere de dayanabilir. Ancak burada önemli olan husus, davacının boşanma nedenine dayandırdığı somut olayları ve davalının bu nedendeki kusurunu ispatlamasının gerektiğidir. Davacı bu gerekçesini ispatlayamazsa dava reddedilecektir.

Boşanma Davasında Eşlerin Kusuru Neye Göre Değerlendirilir?

Çekişmeli boşanma davasında, kusur belirlenmeden boşanma kararı verilemeyecektir. Kusur, evlilik birliğinin eşlere yüklediği yükümlülüklerin ihlal edilmesidir. Kusur değerlendirmesi hakim tarafından, evlilik birliğinde yaşanan somut olaylara göre ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin, evlilik birliği içinde diğer eşe hakaret etmek, fiziksel şiddet uygulamak, çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemek, sürekli yalan söylemek, evlilik birliğinin giderlerine katılmamak gibi davranışlarda bulunan eş kusurlu kabul edilecektir. Ancak diğer eşin kusurlu olduğunu iddia eden taraf, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Boşanmaya karar verilebilmesi için davalı tarafın az da olsa kusuru mutlaka bulunmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede sona ermemektedir. Çekişmeli boşanmada; dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, inceleme duruşmaları ve karar duruşması aşamaları olacaktır. Çekişmeli boşanma davası yaklaşık 1.5 ila 2 yıl arasında değişmektedir. Her davanın niteliğine göre bu süreç değişecektir. Örneğin, tanık sayısı, hakimin istediği belgelerin geri dönüşü ve hakim tarafından yapılacak diğer araştırmaların süresi ve değerlendirilmesine göre bu süre uzayıp kısalabilecektir.

Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Boşanma davasında delil sunulması çok önemli bir husustur. Boşanma davası açan eş, dava açma sebebini ve karşı tarafın bu sebepteki kusurunu ispat edemezse, davası mahkeme tarafından reddedilir. Mahkemeye sunulacak delillerin mutlaka hukuka uygun elde edilmiş deliller olması gerekmektedir. Hukuka aykırı deliller mahkemece değerlendirilemez. Örneğin, boşanma davası zina(aldatma) nedenine dayanıyorsa mahkemeden telefon kayıtları, otel kayıtları talep edilebilecektir. Hukuka uygun elde edilmesi şartıyla, boşanma davasında delil olarak kullanılabilecek belgeleri sıralarsak;

 • Sosyal medya (instagram, facebook,twitter gibi) paylaşım ve mesajları,
 • SMS veya Whatsapp mesajları,
 • Fotoğraf veya video,
 • Kamera kaydı görüntüleri,
 • Not veya yazışmalar,
 • Tanık,
 • Bilirkişi,
 • Ekonomik ve sosyal durum araştırması,
 • Banka kaydı, tapu kaydı, kredi kayıtları, araç kayıtları,
 • Otel kayıtları,
 • Mahkeme kararları gibi sıralanabilir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tarafların anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası yollarından hangisini seçeceği yargılama sürecini etkileyecektir. Anlaşmalı boşanma yoluna başvurabilmek için tarafların 1 yıl evli kalma şartı vardır. Çekişmeli boşanma için süre şartı yoktur. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, hazırlanan anlaşma protokolüne göre karar verir ve bu dava tek celsede sona erer. Ancak çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede sona ermez. Tarafların boşanmaya dair; nafaka, ortak konut, malvarlığı, velayet gibi konular hakim tarafından değerlendirilir. Bu durumda süreç birkaç duruşma sürebilir. Süreç boyunca takip edilmesi gereken detaylar ve kaçırılmaması gereken süreler vardır. Bu nedenle, bu detayların takibi için uzman boşanma avukatı yardımından faydalanmakta yarar vardır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır. Ancak Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde bu dava Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılabilir. Çekişmeli boşanma davasında, davacı dilerse kendi oturduğu yerde, davalının oturduğu yerde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde dava açabilecektir. Ancak anlaşmalı boşanma, herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesinde çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi eşlerden birinin yerleşim yeri veya birlikte oturdukları yerin bir önemi yoktur.

Boşanma Davasının Maliyeti Nedir? Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası, yargılama harç ve giderlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile açılır. Bu giderler ödenmeden dava dilekçesi mahkemeye sunulmuş olsa dahi dava açılmış sayılmaz. Başvuru ve peşin harç ile birlikte mahkemenin posta giderlerini de içeren gider avansı da yatırılmalıdır. Dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderler 2020 yılı için ortalama 400-500 TL civarındadır.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, yargılamada etkin bir savunmanın gerçekleştirilmesi, taleplerin doğru şekilde iletilmesi, sürelerin kaçırılmaması, delillerin bildirilmesi vb. sebeplerle uzman boşanma avukatı ile davayı yürütmek tarafların yararına olacaktır. Zira, boşanma davasındaki tüm ayrıntıları en iyi boşanma avukatı bilmektedir. Boşanma davalarında dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı devreye girer ve artık iddialar genişletilemez, yeni delil sunulamaz. Bu süreci ise en iyi boşanma avukatı bilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Avukatların boşanma davası için alınması gereken minimum tutar avukatın bağlı bulunduğu barolar tarafından belirlenmektedir. İstanbul ili için 2020 yılına ilişkin tavsiye niteliğindeki avukatlık tarifesi anlaşmalı boşanma davası için en düşük tutar 6.000 TL olup, çekişmeli boşanma davasında en düşük tutar 10.000 TL olarak belirtilmiştir. Bu ücretler tavsiye niteliğinde olup üst limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma avukatlık ücreti ile ilgili net bir bilgi vermek mümkün değildir. Detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu Mudur?

Tarafların duruşmaya katılmasının zorunlu olup olmadığı boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişecektir. Anlaşmalı boşanma davasında hakimin tarafları bizzat dinleyeceği kanunda düzenlenmiştir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasına tarafların bizzat katılması zorunludur. Hakim, tarafların anlaşma protokolünü kabul edip etmediklerini ve iradelerini serbestçe sunup sunmadıklarını bizzat taraflardan dinleyecektir. Taraflar, bir boşanma avukatı ile temsil edilseler dahi duruşmaya katılmaları zorunludur. Ancak çekişmeli boşanma davasında ise, taraflar bir boşanma avukatı ile temsil ediliyorsa duruşmaya katılmaları zorunlu değildir. Ancak, tarafların boşanma avukatı ile temsil edilmediği durumda, davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmazsa dosya işlemden kaldırılır. Bu halde, davacının 3 ay içinde mahkemeye başvurarak dosyanın yeniden işleme konulmasını talep etmesi gerekir. Ancak, davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamış ise, yargılama olması gerektiği gibi devam eder.

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Taraflar boşanma avukatı ile temsil ediliyor ise, duruşmalara katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Zira, tarafların boşanma avukatları müvekkillerini temsilen duruşmaya katılım sağlayacaktır. Ancak taraflar boşanma avukatı ile temsil edilmiyor ise duruşmaya katılmamanın sonuçları davacı ve davalı açısından farklı olacaktır. Davacının duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı durumda, eğer davacı boşanma avukatı ile temsil edilmiyor ise, dosya işlemden kaldırılır. Bu halde, davacının 3 ay içinde mahkemeye dilekçe vermek suretiyle başvurarak dosyanın yeniden işleme konulmasını talep etmesi gerekir. Davacı 1 ay içerisinde mahkemeye başvurur ise harç ödemeksizin, 3 ay içerisinde başvurur ise de harç ödeyerek davasını yenileyebilir. Davacı, 3 ay içerisinde dosyanın yenilenmesini talep etmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Ancak, davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamış ise, yargılama olması gerektiği gibi devam eder.

İddet Müddeti Nedir?

Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenebilir Miyim? İddet Müddeti Nedir?

Boşandıktan sonra tekrar evlenebilmenin şartı tarafların kadın veya erkek olmasına göre değişmektedir. Davanın tarafı kadın ise,  mahkeme tarafından boşanma kararının verilmesi ve kesinleşmesinden itibaren 300 günlük süre dolmadan yeniden evlenemeyecektir. Bu 300 günlük bekleme süresine iddet müddeti denmektedir. Bu düzenlemenin amacı, nesebin karışmasının önlenmesidir. Eğer kadın, iddet müddeti olan 300 günlük süre içinde doğum yaparsa, 300 günlük bekleme süresi sona erecektir. Çünkü bu durumda kanunen doğan çocuğun babası koca sayılmaktadır. İddet müddetinin kaldırılmasının başka yolu ise kadının bekleme süresinin kaldırılması davası açmasıdır. Kadın dava açarken hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporu sunmalıdır. Bu halde mahkeme tarafından iddet müddeti kaldırılacaktır. İddet müddeti kaldırıldığında, kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde başka birisiyle evlilik gerçekleştirebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi ve destek almak  için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”


 

 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.