Ceza

Tehdit Suçu – TCK Madde 106

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, hürriyete karşı işlenen bir suç olup Türk Ceza Kanunu‘nun 106. maddesinde tanımlanmıştır. Bir kişiye karşı gerçekleştirilen kendisine veya yakınına haksız ve hukuka aykırı bir zarar verileceğine ilişkin bildirime tehdit denir. Tehdit fiili kişilerin ruh dinginliğini ve iç huzurunu bozan bir fiil olup mağdurun irade özgürlüğünü ihlal eder. Bu nedenle tehdit suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükunudur. Ayrıca tehdit suçu kasten işlenebilen bir suçtur.

Bir kimseyi kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek TCK madde 106/1-1. cümledeki tehdit suçunun basit şeklini oluşturur ve resen kovuşturulur. Resen kovuşturulmasının anlamı, suçun takibinin şikayete bağlı olmamasıdır. Suçun mağdurunun şiksyetçi olmaması durumunda dahi savcılıkça bu suç kendiliğinden soruşturulabilecektir.

Buna karşılık TCK madde 106/1-2. cümlede yer alan hali ise kişiyi malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmektir. Burada suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

TCK 106- Tehdit

1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit Suçu Hangi Fiiller İle İşlenebilir?

Tehdit suçunu oluşturan eylem; söz, yazı, jest, resim, sembol, şekil, işaret, iletişim vasıtası ile işlenebilir. Günümüzde tehdit suçunun en çok rastlanan şekli, iletişim vasıtalarıyla ve sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir. Tehdit oluşturan bazı sözlere Yargıtay kararlarından örnek vermek gerekirse; “ben sana gösteririm”, “sizden hesap soracağım” sen bizim kapının önünden geçersin, o zaman görürsün” gibi sözler tehdit suçunu oluşturur.

Tehdit Suçu Kimlere Karşı İşlenebilir?

Tehdit suçunun mağduru herkes olabilir. Ancak TCK madde 106’nın oluşması için tehdidin yöneltildiği kimsenin belirli olması gerekmektedir. Zira belirli olmayan kişilerden oluşan kitlelere karşı edilen tehdit başka bir suç olarak tanımlanmış olup TCK madde 213’te yer alan halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu oluşturur.

Tehdit suçu bir kimseye yönelebileceği gibi, o kimsenin yakınlarına da yönelmiş olabilecektir. Dolayısıyla kanunda yer alan tanımda “kendisine veya yakınına” yönelik saldırı gerçekleşeceği hususunda tehdit edilmesi halinde suçun oluşacağı hükme bağlanmıştır.  Bu nedenle tehdit fiilinin yalnızca kişinin şahsına yönelmiş olması gerekmez. Kişinin yakınlarının da zarara uğratılacağına yönelik olarak tehdit edilmesi halinde de suç oluşur. En önemlisi tehdit sonucunda, kişinin veya yakınlarının iç huzurunu bozulması, korku ve endişeye düşmelerine neden olunmasıdır. Kanunda söz edilen “yakını” ifadesinden yalnızca kişinin eşi, akrabaları anlaşılmamalıdır. Çünkü aralarında sıkı ilişki olan, arkadaş, dost veya akraba olan herkes yakın olarak kabul edilebilmektedir.

Tehdit Suçu Kimler Tarafından İşlenebilir?

Tehdit suçu herkes tarafından işlenebilmektedir. Tek kişi tarafından işlenebileceği gibi, birden fazla kişi tarafından birlikte de işlenebilir. Tehdit suçu eğer birden fazla kişi tarafından beraber işlenirse TCK madde 106/2-c gereğince verilecek ceza artırılır. Özellikli olarak tehdit suçu kamu görevlisi tarafından kamu görevinin kendisine verdiği vasıtalar kullanılarak işlenmişse suçun cezası TCK madde 266 gereği artırılır.

Tehdit Suçunda Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Hal Nedir?

Tehdit suçunda cezanın azaltılmasını gerektiren hal, TCK madde 106/1-c.2’de yer almaktadır. Buna göre kişi malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit cezanın azaltılmasını gerektiren bir durum olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu halin takibi şikayete bağlıdır.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Tehdit Suçunda Cezanın Artırılmasını Gerektiren Hal Nedir?

Tehdit suçunda cezanın artırılmasını gerektiren haller yani nitelikli haller TCK madde 106/2’de sayılmıştır. Bu haller şu şekildedir;

  • Tehdit suçunun silahla işlenmesi: Tehdit suçunun silah kullanılarak işlenmesi halinde kişi üzerinde oluşacak korku ve paniğin meydana gelmesi çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle silahla işlenen tehdit suçunda ceza artırılacaktır.
  • Tehdit suçunun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi: Tehdit suçunun bu şekilde işlenmesi halinde mağdurda oluşan korku artacağından nitelikli hal sayılmıştır. Failin yüzüne görünmeyecek şekilde maske takması, bere takması gibi haller veya mağdurun kapısına ölüm işareti çizilmesi, kafatası bırakılması gibi mağdurda daha ağır korkuya neden olan hallerde ceza artırılır.
  • Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi: Tehdit suçunun en az iki kişi ile birlikte işlenmesi halinde suçun cezası artırılacaktır.
  • Tehdit suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi: Tehdit suçunun bu şekilde işlenmesi halinde mağdur üzerinde daha yoğun bir korku ve panik oluşacak olup tehdidin mahiyeti artacaktır. Bu sebeple bu hal nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

TCK madde 106/3’te Yer Alan Hal Nedir?

TCK madde 106/3’de tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hali düzenlenmiştir. Buna göre tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verileceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede özel bir içtima kuralına yer verilmiştir. Tehdit fiilini gerçekleştiren kişi gerçekleştirdiği tehdidin ciddiliğini vurgulamak için bir başkasını öldürmüş, yaralamış veya malına zarar vermişse kişi hakkında ayrıca bu suçlardan da ceza verilecektir.

Tehdit Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Tehdit suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Ancak TCK madde 106/3 de düzenlenen halin meydana gelmesi durumunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Tehdit Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tehdit suçunun TCK madde 106/1-c.2’de yer alan malvarlığına yönelik olan hali şikayete tabidir. Ancak tehdit suçunun diğer halleri şikayete tabi değildir.  Yani soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı olmayıp resen yapılmaktadır. Şikayet süresi ise 6 aydır. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Tehdit Suçunda Uzlaşma Uygulanır Mı?

Tehdit suçunda uzlaşma uygulanabilir. TCK madde 106/1-c.2’de yer alan malvarlığına yönelik olan hali uzlaştırma prosedürüne tabidir. Ancak, tehdit suçunun bir kimseyi kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit şeklinde işlenmesi ve TCK madde 106/2’de sayılan nitelikli hallerin varlığı halinde uzlaşma prosedürü uygulanmayacaktır.

Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Cezanın Ertelenmesi ve Adli Para Cezası Uygulanabilir Mi?

Tehdit suçu nedeniyle yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Ayrıca şartların sağlanması halinde cezanın ertelenmesine veya adli para cezasına çevrilmesine de karar verilebilir.

Tehdit suçunun mağduru veya faili bakımından da yapılan yargılamalar sonucunda önemli sonuçlar doğmaktadır. Bu nedenle alanında uzman bir ceza avukatı tarafından temsil edilmek hukuki olarak yararınıza olacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Bilgiç Hukuk Bürosu’na aittir ve yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler