Dilekçe Örnekleri

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği *2022

Tutuklama Nedir?

Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen, hukuka uygun yolla kişinin hürriyetinden yoksun kalması sonucunu doğuran bir güvenlik tedbiridir. Şüpheli veya sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin varlığını belirten somut delillerin ve ayrıca tutuklama nedeninin varlığı durumunda tutuklama tedbiri uygulanabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde katalog suçlar sayılmıştır. Sayılan bu katalog suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılabilir.  Tutuklama kararının verilebilmesi için kişiye verilmesi beklenen ceza ile uygulanan güvenlik tedbirinin ölçülü olması gerekir. Aksi halde tutuklama kararı verilemez.

Tutuklama Kararı Kim Tarafından Verilir?

Tutuklama güvenlik tedbirine mahkeme evresinden önce yani soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, mahkeme yani kovuşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya mahkemece kendiliğinden karar verilebilir. Tutuklama güvenlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin kararların gerekçeli olarak verilmesi zorunludur. Şüpheli veya sanığın tutuklanmak üzere mahkeme önüne çıkartılması durumunda bir müdafi yani ceza avukatı ile temsili zorunludur. Kişinin bir avukatının bulunmaması durumunda baro tarafından kendisine bir müdafi görevlendirilir.

Tutuklama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Tutuklama kararına nasıl itiraz edileceği hususu kanunda düzenlenmiştir. Buna göre; soruşturma evresinde sulh ceza hakimince, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilen tutuklama kararında itiraz usulü gösterilir. Tutukluluğa itiraz süresi 7 gündür. Eğer tutuklama kararı yüze karşı okunmuşsa süre tefhim tarihinden, tarafların yokluğunda verilmişse tebliğ tarihinden itibaren başlar. Tutuklamaya itiraz, uygulamada bir dilekçe ile yapılır. Aşağıda Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği sunulmuştur.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SİLİVRİ NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Dosya No:2022/…. Sorgu

KARARA İTİRAZ
EDEN (ŞÜPHELİ) : …… (TC:   )

Fatih/İSTANBUL

MÜDAFİ : Av.EZGİ MERVE SAPMAZ
Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:28/3 Silivri/İSTANBUL

KONU : Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin …/…/2022 tarihli 2022/…… Sorgu sayılı kararı ile vermiş olduğu tutuklama tedbirlerine itirazlarımızın ve şüphelinin tahliyesine karar verilmesi taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2022/….. nolu soruşturma kapsamında …/…/2022 tarihinde şüphelinin ifadesi alınmış ve tutuklama tedbiri uygulanması istemiyle Silivri Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği …/…/2022 tarih ve 2022/….. D.İş sayılı kararı ile müdafii olduğum şüpheli  hakkında CMK m.100 gereğince tutuklanma tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararı yerinde değildir. Yasal süresi içinde karara itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama gerekçesinde şüphelinin beyanlarında çelişki olduğu yazılmış ve buna dayanarak şüpheli tutuklanmıştır. Kararda belirtildiğinin aksine şüphelinin beyanları son derece istikrarlı ve şüpheye yer vermeyecek mahiyettedir. Dolayısıyla çelişki de bulunmamaktadır. Beyanlarda çelişki olduğunun belirtilmesine rağmen Silivri Sulh Ceza Hakimliğince çelişki üzerine şüpheliye sorulan tek bir soru dahi bulunmamaktadır.

Tutuklamanın sadece bir güvenlik tedbiri ve son çare olan bir güvenlik tebdiri olması göz önünde bulundurulduğunda, kaçma ve delilleri yok etme anlamında herhangi bir yola bavurmayan ve böyle bir şüphesi de bulunmayan şüphelinin tutuklama ile hürriyetinden yoksun bırakılması gerek T.C. Anayasasına gerekse de AİHS’ne açıkça aykırıdır. AİHM de içtihatlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir. CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Sulh Ceza Hâkimliği, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. Müvekkilimin hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmadan, bu tedbirden yarar sağlanıp sağlanayacağı tespit edilmeden doğrudan tutuklama kararı verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Şüphelinin kaçma şüphesi söz konusu değildir. Zira şüphelinin çocuklarına bakma yükümlülüğü olup kaçması mümkün değildir. Şüpheli daha önce yurtdışına çıkmamıştır. Pasasortu dahi yoktur. Dolayısıyla kendisinin kaçma şüphesi bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yine şüphelinin delilleri karartma şüphesi de bulunmamaktadır. Zira soruşturmanın bu evresinden sonra toplanılacak deliller şüphelinin ulaşamayacağı, etki edemeyeceği delillerdir. Ayrıca bu aşamadan sonra toplanılacak delillerin şüphelinin lehine olacağı da aşikardır. Kaçma ve delilleri yok etme şüphesi bulunmayan, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı takdirde tüm yükümlülükleri gereği gibi yerine getirecek olan, daha önce herhangi bir suça karışmayan şüphelinin tutuklu kalması aşırı bir tedbir olup, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, hâkimliğiniz aksi kanaatte ise ADLİ KONTROL hükümleri uyarınca serbest bırakılmasına karar verilmesini isteme gereği hâsıl olmuştur.

İSTEM VE SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle ve Sayın Hakimliğinizin re’sen takdir edeceği nedenlerle;
-Şüpheli hakkında verilen Tutuklamaya ilişkin kararın İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve ŞÜPHELİNİN SALIVERİLMESİNE,
-Sayın nahkemeniz aksi kanaatte ise CMK m.109 ve diğer hükümler gereğince tutuklama tedbirinin ADLİ KONTROLE çevrilmesini şüpheli müdafi olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2022

Şüpheli Müdafi
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Tutuklama Kararına İtiraz Süresi Nedir?

Tutuklama kararına karşı itiraz süresi kararın tefhim veya tebliğinden itibaren başlamak üzere 7 gündür.

Tutuklama Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Tutuklama kararına itiraz, kararı veren mahkeme veya nöbetçi asliye ceza mahkemesine yapılır. Kararı veren merci üç gün içerisinde kararını değiştirmezse dosyayı itirazı incelemeye yetkili mercie gönderir. Bu yetkili merci tutukluluğun devam edip etmeyeceği yönünde karar verir.

Tutuklama Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

Tutuklama kararına, hakkında tutuklama kararı verilen kişi, müdafi yani avukatı, yasal temsilcisi ve varsa eşi tarafından itiraz edilebilir.

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Bilgiç Hukuk Bürosu’na aittir ve yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler